محصولات

 
رطوبت سنج

دستگاه کنترل رطوبت با رنج 0-100 درصد
دفترچه راهنما

توضیحات تکمیلی
کنترل حرارت مدل SUN15TC

دستگاه کنترل حرارت -200 تا 1300 درجه
دفترچه راهنما

توضیحات تکمیلی
کنترل حرارت مدل SUN15PT

دستگاه کنترل حرارت -200 تا 400 درجه
دفترچه راهنما

توضیحات تکمیلی
کنترل حرارت مدل SUN15TI

دستگاه کنترل حرارت -50 تا 150 درجه
دفترچه راهنما

توضیحات تکمیلی
Polartechnic CR12

کنترلر یخچال های تجاری

توضیحات تکمیلی
Polartechnic CR23

کنترل سردخانه های صنعتی

توضیحات تکمیلی
PC21-V

خاص كنترل شيرهاي موتوري

توضیحات تکمیلی
PC21-A

کنترل ۹ مرحله ای

توضیحات تکمیلی